PŘEVOD BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

včetně založení SVJ

V současné době nové poptávky na převody bytů do odvolání nepřijímáme 

Kompletní servis při převodu domu v podílovém spoluvlastnictví na SVJ podle NOZ. 

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Rádi Vám v začátcích poskytneme veškerou podporu při projednávání převodu a zpracujeme ZDARMA cenovou nabídku. 

Díky zásadní podmínce, že se založením SVJ musí souhlasit všichni spoluvlastníci nebývá jednoduché vše projednat, ale 
vzhledem k tomu, že jsme již převedli více než 75 bytových domů, jsme v této oblasti zkušeným partnerem.

Zúčastníme se  schůze výboru i celého domu, kde objasníme vše potřebné a zodpovíme všechny dotazy. 

Kompletní službu nabízíme za cenu od 2.570,- Kč za byt, včetně DPH.

SVJ - SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU JEDNOTEK 

 

 • Vyšší tržní hodnota bytů
  Byty v osobním vlastnictví mají ze všech níže uvedených důvodů vyšší cenu
 • Zastavení bytu u banky
  Pokud budete chtít byt prodat, mohou si potencionální zájemci vzít hypotéku, která je nejčastějším způsobem pořízení bytu
 • Libovolné nakládání s bytem
  Při prodeji odpadá předkupní právo ostatních spoluvlastníků
 • Větší právní jistota
  Zápis vlastnictví konkrétní bytové jednotky v katastru nemovitostí
 • Průhlednější chod domu
  SVJ funguje jako firma, má vlastní IČO a smlouvy nebo účet je veden na SVJ, nikoli na konkrétní osobu. Pravidla fungování domu jsou jasně vymezena zákonem.
 • Lepší vymahatelnost dluhů
  Přednostní právo k uspokojení dluhu vůči SVJ v dražbě: je tedy zaručeno, že SVJ vždy dostane z vydražené částky určitou sumu garantovanou zákonem. U SVJ lze vymáhat i nezaplacené zálohy do fondu oprav (u podílového spoluvlastnictví nelze).

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

 

 • Solidární odpovědnost za dluhy
  V případě dluhu některého spoluvlastníka, ručí ostatní za tento dluh svým majetkem a to do plné výše dluhu
 • Předkupní právo
  Podílníci musí svůj podíl nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům a teprve pak jej mohou prodat “třetí osobě”, tedy skutečným zájemcům
 • Bankovní účet
  je vedena na konkrétní osobu, nikoli společenství vlastníků jednotek. V případě vážného onemocnění bývají potíže k přístupu k účtu, v případě úmrtí této osoby se musí čekat na ukončení dědictví.
 • Smlouvy na dodavatele
  Dodavatelé (elektřina, voda nebo teplo) musí byt opět sepsány na konkrétní osobu. U podílového vlastnictví je pro její přijetí vyžadován souhlas nadpoloviční většiny všech podílníků
 • Daň z nemovitých věcí
  není vedena na společenství vlastníků jednotek, ale konkrétní osobu, která nese odpovědnost za správnost a odvod této daně.

PROVEDEME VÁS KROK ZA KROKEM

 • 1
  ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
 • 2
  VYMEZENÍ JEDNOTEK
 • 3
  VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLŮ
 • 4
  NÁVRH NA VKLAD
 • 5
  PROJEDNÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ STANOV
 • 6
  USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
 • 7
  ZÁPIS DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU = VZNIK SVJ
 • 8
  PODPORA NOVÉHO SVJ

Pro lepší představu si můžete přečíst náš článek 

PŘEVOD BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

převody realizujeme z podílového  spoluvlastnictví  

VYMEZENÍ JEDNOTEK

 • Zaměříme bytové jednotky
  Zaměříme podlahové plochy bytových jednotek a společných částí domu. Stanovíme tak plochu jednotek v m2.
 • Vypracujeme schéma
  Zpracujeme schéma všech podlaží s určením plochy jednotek a společných částí , Zaměříme sklepní místnosti, sklepní kóje, Zpracujeme půdorysy jednotlivých podlaží s uvedením společných prostor.

VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLŮ

 • Vypracujeme dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví
  Na základě zaměření bytových jednotek a dle schématu přiřadíme konkrétní bytovou jednotku ke konkrétnímu vlastníkovi. Vymezíme spoluvlastnický podíl na společných částech a zorganizujeme ověření podpisů všech vlastníků u notáře.

NÁVRH NA VKLAD

 • Vyhotovíme návrh a podáme ho na katastr nemovitostí
  Podáním návrhu se zahájí řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
 • Katastrální úřad provede vklad
  Nejdříve po uplynutí ochranné lhůty 20 dnů - po této době se vklad zapíše a stanete se majitelem vyměřené bytové jednotky.

ZALOŽENÍ NOVÉHO SVJ

pokud máte převedené jednotky můžeme pokračovat  

PROJEDNÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ STANOV

 • Zorganizujeme předběžnou schůzku
  U notáře na ustavující schůzi je možné dělat pouze drobné úpravy stanov. Proto předem se všemi spoluvlastníky projednáme stanovy, které upravují vnitřní poměry SVJ a kterými se řídí chod domu.
 • Usnášeníschopnost shromáždění
  Stanoví se podmínky usnášeníschopnosti shromáždění: obvykle je shromáždění způsobilé se usnášet, pokud se sejdou vlastníci jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Stanovy však mohou stanovit vyšší podmínku - například 80 % většinu všech hlasů.
 • Podmínky příjetí rozhodnutí a vyššího počtu hlasů
  Rozhodnutí musí být obvykle odsouhlaseno nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků. Stanovy však mohou určit vyšší podmínku vyššího počtu hlasů pro některá rozhodnutí shromáždění rozhodnutí.
 • Výše záloh do fondu oprav a finanční limit
  Odsouhlasí se zálohy do fondu oprav. Stanoví se například finanční limit, do kterého může výbor realizovat investice samostatně.
 • Orgány SVJ
  Stanovíme název a určíme orgány SVJ, počet členů orgánů, funkční období, odměny Shromáždění: vždy nejvyšší orgán, všichni vlastníci Statutární orgán: individuální (předseda SVJ) x kolektivní (výbor).

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

 • Zorganizujeme ustavující schůzi
  Organizaci zajistíme, včetně pozvánek jednotlivým majitelům bytů.Je nutná 100 % účast všech vlastníků, možnost zastoupení na základě plné moci
 • Zajistíme účast notáře
  Ve spolupráci s notářem společně schválíme konečnou podobu "Stanov" všemi vlastníky což bude zpracováno v notářském zápisu.

ZÁPIS DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU = VZNIK SVJ

 • Podání návrhu na zápis
  Na základě notářského zápisu z ustavující schůze zajistíme podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku notářem.
 • Čestná prohlášení
  Vyhotovíme čestná prohlášení členů statutárního orgánu včetně podpisových vzorů.
 • První schůze výboru
  Zpracujeme zápis z první schůze výboru, na které členové přijímají svou funkci.

PODPORA NOVÉHO SVJ

 • Podpora členům nového výboru
  Poskytneme podporu členům nového výboru - navrhneme odměny výboru, základní školení o jejich povinnostech, možnost dalších konzultací, zajištění pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené výborem, který za ně ručí celým svým majetkem.
 • Nastavení účetnictví a přepisy smluv
  Pro plynulý začátek pomůžeme s nastavením účetnictví a přepisy smluv u dodavatelů, bank, popř. s registrací na úřadech.
 • Nový chod domu
  Díky našim zkušenostem Vám pomůžeme s nastavením nového chodu domu, se změnami v účetnictví, v organizaci dokumentů, v řešení dlužníků, apod. Můžete využít náš program RESTART.
 • Daň z nemovitých věcí
  Převodem bytu do osobního vlastnictví se stanete poplatníkem daně z nemovitých věcí a máte povinnost podat daňového přiznání. Ohlídáme termín pro podání přiznání a s jeho zpracováním Vám rádi pomůžeme.

Při převodu do osobního vlastnictví a vzniku SVJ se řeší mnoho překážek

VÝHODY ZPRACOVÁNÍ NAŠÍ FIRMOU

PRO ČLENY VÝBORU 

 

 • Nadstandartní podpora
  Budeme Vám oporou při řešení všech problémů se kterými se setkáte.
 • Kompletní servis
  Službu nabízíme od A do Z, takže s námi vyřešíte vše.
 • Podpora nově vzniklého SVJ
  Pro plynulý začátek pomůžeme s kompletním nastavením nového chodu domu.

PRO MAJITELE BYTU

 • Výhodná cena převodu
  Velice podstatné zhodnocení ceny bytu již od 2.570 Kč.
 • Snadná komunikace
  Od přeměření půdorysů po první shromáždění
 • Přiznání k dani z nemovitosti
  Převodem se stanete poplatníkem daně, přiznání k dani pro Vás rádi zpracujeme.
BONUS

Pokud nejste našimi klienty nabízíme bonus =  50 % slevu pro nová SVJ na prvních 12 měsíců správy.

Pro naše klienty nabízíme 10 % slevu za převod.

 

Časté dotazy ohledně převodu bytů a založení SVJ

Co znamená společenství vlastníků jednotek (SVJ)?

Je to právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Má přidělené IČ a chová se jako firma.

Kdy vzniká povinnost založit SVJ?

Povinnost založit vzniká tam, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.

Jaký podíl spoluvlasníků je nutný pro vznik SVJ?

Se založením SVJ musí souhlasit 100% spoluvlastníků.

Jak vzniká členství v SVJ?

Členství v SVJ je neoddělitelně spjato s vlastnictvím jednotky - vzniká automaticky nabytím bytové jednotky a zaniká pozbytím vlastnického práva bytové jednotky.

Musí spoluvlastníci domu vlastnit také pozemek pod domem?

Ano, pozemek pod domem musí být také ve vlastnictví spoluvlastníků a musí kopírovat půdorys domu. Navíc vlastnictví podílu na domu a pozemku musí být shodné - musí mít stejné majitele.

Může být na nějaký podíl uvalena exekuce, insolvence nebo věcné břemeno?

Na žádný podíl nesmí být uvalena exekuce ani insolvence. Nesmí být uvaleno ani věcné břemeno, věcné břemeno celého domu přechází beze změn (např. dodávky tepla a vody pro druhý vchod).

Mohu se nechat zastoupit na ustavující schůzi při vzniku SVJ?

Ano, pokud se nemůžete zúčastnit ustavující schůze, kde musí být všichni vlastníci, tak se můžete nechat zastoupit na základě plné moci.

Nabízíte nějaký bonus pro nově vzniklá SVJ?

Pro všechny je v ceně poradenství pro rozběh nového SVJ. Ti, kteří by měli zájem o podstatnější revizi fungování domu mohou využít službu RESTART. Pokud nejste našimi klienty můžete získat slevu 50% na první rok správy nově vzniklého SVJ.

REFERENCE

co říkají o převodech bytů a založení SVJ naši klienti

KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Jsem moc rád, že jsme pro převod bytů a vznik SVJ zvolili firmu BYTOS Louny. Dokázali nás provést celým náročným procesem a pokud se objevil problém zvládli ho vyřešit. Od začátku jsme v nich měli velkou oporu, včetně jednání na schůzích našeho domu. Po založení SVJ nám hodně usnadnili přechod do nového fungování.
Jan M.Předseda výboru SVJ

Pokud s námi spolupracujete jsme Vám stále nablízku

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

  Zájemci o převod bytů si také často objednávají:

VZNIK SVJ

Účast na odborném semináři o převodu bytů

RESTART

Vznik SVJ je optimální příležitostí udělat pořádek

eBook

"Principy fungování SVJ" Vám objasní základy

ZALOŽENÍ SPOLKU

Náhradní varianta pokud zatím nelze založit SVJ

  Pokud byste chtěli zjistit co dalšího umíme klikněte zde

Zvažujete zda využít naší službu převod bytů a vznik SVJ?