Lze svolat schůzi shromáždění SVJ v době nouzového stavu?

22.10. 2020 (Aktualizováno: 7.5. 2021)BYTOS.CZ Louny2620x

Řada SVJ si klade otázku, zda je možné za současné situace (v nouzovém stavu a v době přijatých a omezujících opatření) svolat shromáždění SVJ. Sejít se „fyzicky“ možné není, ale shromáždění můžete realizovat prostřednictvím institutu tzv. PER ROLLAM.

Současná právní úprava

Per rollam znamená hlasování mimo shromáždění a je zakotveno v § 1211-1214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se v podstatě o písemnou formu hlasování, která má svá pravidla dle uvedeného zákona. Mimo jiné je podmíněno předchozím pokusem o svolání shromáždění, které však bylo neúspěšné z důvodu nízké účasti a neschopnosti se usnášet. Další podmínkou je mít tento institut zakotvený přímo ve stanovách.

Právní úprava během trvání mimořádných opatření při epidemii

Dobrou zprávou však je, že vláda vydala zákon č. 191/2020 Sb, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, který umožnuje hlasovat mimo zasedání i bez předchozího svolání schůze a bez nutnosti mít tuto možnost uvedenou ve stanovách (viz § 19 odst. 1). Nebo-li tato možnost je nyní dostupná pro všechny společenství vlastníků, alespoň po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby (např. omezení počtu osob pro shromáždění), nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

Pokud se chystáte na svolání shromáždění per rollam, podívejte na článek, který se tomu věnuje podrobněji. 

Uplynulo Vám funkční období členů výboru SVJ? Se schůzí na novou volbu můžete počkat.

Celkem praktickým a užitečným opatřením ke zmírnění dopadů epidemie je i možnost automatického prodloužení funkčního období členů volených orgánů (předsedy nebo výboru SVJ). Pokud Vám tedy během nouzového stavu nebo během přijatých opatření (jako je např. zákaz shromažďování) uplynulo funkční období, nemusíte s další schůzí na novou volbu spěchat.

Dle výše uvedeného zákona na zmírnění dopadů epidemie se funkční obodobí prodlužuje do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. (§ 20 zákona č. 191/2020 Sb.)

Naše doporučení

Z naší zkušenosti víme, že celý proces hlasování mimo zasedání je relativně zdlouhavý a i docela administrativně náročný. Vzhledem k tomu, že výše uvedený zákon na zmírnění dopadů epidemie umožňuje automaticky prodloužit funkční období volených orgánů (předsedy nebo výboru SVJ), domníváme se, že je vhodnější vyčkat a shromáždění svolat klasickým způsobem. 

Pokud hledáte informace, jak svolat a zorganizovat klasickou schůzi, podívejte se na náš další příspěvek.

Aktualizace článku k 12.3.2021

Výše zmíněný zákon č. 191/2020 Sb. v účinném znění k 27.2.2021  zachoval možnost realizace shromáždění per rollam, kterou můžete použít  i když ji nemáte uvedenou ve stanovách.

Také zachoval automatické prodloužení funkčního období členů výboru nebo předsedy SVJ.

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.