Revize plynových zařízení v bytovém domě

20.9. 2021BYTOS.CZ Louny9486x

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) zodpovídá za provedení povinných revizí a kontrol v domě.  V případě SVJ zodpovídá za splnění této povinnosti statutární orgán SVJ (výbor nebo předseda). Revizi nebo kontrole  podléhá např. elektroinstalace a el. zařízení, plynová zařízení, komíny nebo hasící přístroje. V tomto článku se budeme věnovat plynovým zařízením. Právní úpravu najdete ve vyhlášce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (dále jen vyhláška).

I když článek sice zmiňuje hlavně SVJ, kterých je v České republice nejvíce, níže uvedené se netýká pouze jich, ale i dalších forem fungování domu – spoluvlastníků, spolků, bytových družstev nebo majitelů bytových domů. I v těchto případech máte revize plynu povinné ze zákona.  

Plynová zařízení

Co si představit pod pojmem „plynová zařízení“ nám definuje první paragraf vyhlášky. Za plynové zařízení se považuje například zařízení pro výrobu a úpravu plynu, skladování a přepravu plynu, rozvod plynů, spotřebu plynů spalováním atd. 

Vyhláška v dalším odstavci výslovně uvádí, že za zařízení se nepovažují taková zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů a místností, které neslouží k bydlení. 

Pro SVJ to znamená, že musí zajistit revize mimo bytovou jednotky, tedy domovních rozvodů od hlavního uzávěru plynu (HUP) až po uzávěry plynoměrů v bytech. Kromě rozvodů se sem řadí i plynové spotřebiče jako jsou kotle.

Druhy a lhůty revizí spotřebičů a plynových zařízení

Výchozí revize plynových zařízení

Výchozí revize se provádí před uvedením zařízení do provozu. Provádí ji firma, která zařízení dodává a která současně vyhotoví zprávu o revizi. Při výchozí revizi se ověřuje například úplnost a správnost technické dokumentace, zda jsou provedeny předepsané zkoušky nebo vybavenost měřícími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními, atd. 

Více k výchozí revize v § 6 vyhlášky.

Provozní revize plynových zařízení

Provozní revize se provádí 1x za 3 roky nebo v případech, které vyjmenovává vyhláška v § 7, např. :

  • když skončí zkušební provoz
  • po nuceném odstavení zařízení
  • po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, atd.

Provozní revizi provádí revizní technik.  Ověřuje se například změna stavu od poslední revize, vybavení pracoviště protipožární technikou, ochrannými pracovními prostředky nebo dokumentaci o provedených kontrolách a zkouškách. Více najdete ve vyhlášce

Příklad zjištěných nedostatků

Kontroly plynových zařízení

Kontroly plynových zařízení se provádí 1x za rok, pokud stav zařízení nevyžaduje častější kontroly.  Pokud se provádí provozní revize, nemusí se v tom stejném roce provádět kontrola

Kontroluje se, zda stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení i požadavkům požární ochrany. Například se ověřuje přístup k HUP, funkčnost armatur nebo správnost označovacích tabulek. Výsledek kontroly se musí zaznamenat do provozního deníku.

Kontrolu zařízení provádí pověřený pracovník, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu  zařízení, související bezpečnostní předpisy, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.

Více se dozvíte v § 3 výše uvedené vyhlášky.

Revize plynových zařízení v bytech

A jak je to s revizemi uvnitř bytové jednotky? Výše uvedená vyhláška ohledně revizí v bytech nic neříká, ale podle jiného předpisu,  zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) , je zákazník povinen udržovat svá odběrná elektrická zařízení v takovém stavu, aby odpovídal platným právním a technickým předpisům (§ 28 odst. 2 písm. d)). Zákazníkem se rozumí osoba, která nakupuje plyn pro své vlastní konečné užití.  

Další povinnost pro vlastníky jednotek předepisuje § 65 odst. 3 písm c) energetického  zákona, podle kterého je provozovatel plynovodu povinen zajistit jeho provoz, opravu a  údržbu tak, aby nezapříčinil ohrožení života, zdraví nebo majetku osob.  Pokud tedy bydlíte v rodinném domě nebo bytě, zákon Vám revize plynu neukládá. Kvůli pojišťovně a vlastní bezpečnosti, ale doporučujeme revize plynu provést 1 x za 3 roky. 

Pokud jste naším klientem, nemusíte se o revize starat. Našim klientům hlídáme na základě celoroční smlouvy a jejich předchozí autorizace tohoto požadavku revize my. Drobné závady necháme ihned odstranit, závažnější problémy nejdříve konzultujeme s výborem domu. 

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.