VYSVĚTLENÍ ROČNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

SLUŽEB 2021

Vše o vyúčtování, ale podrobněji.

Protokol o vyúčtování služeb, včetně možných dalších příloh obsahuje značné množství informací, proto jsme zpracovali doplňující vysvětlení.

Podrobnější informace o způsobu propočítávání jednotlivých služeb najdete na našem blogu v článku o "Ročním vyúčtování služeb s vysvětlivkami k jednotlivým položkám"

Jaké dokumenty od nás obdržíte? 

Každý klient od nás obdrží "Protokol o vyúčtování služeb"  a většina obdrží i další dva dokumenty. Jejich popis, včetně informací v jakém případě je od nás dostanete, naleznete níže. 

Protokol o vyúčtování služeb

Vzorový protokol, který od nás vždy obdržíte

Výpočet ročního průměru osob v bytě

Některé náklady se rozpočítávají podle ročního průměru osob v bytě. Tento průměr se získá tak, že sečtete osoby za každý měsíc a v každém bytě a vydělíte 12 měsíci.  Příkladem uvádím zjednodušený příklad domu, kde jsou pouze dva byty:

První byt: 1 osoba po celý rok = průměr: 1 os. x 12 měsíců / 12 = 1
Druhý byt: 2 osoby od ledna do března (3 měsíce), od dubna do prosince 1 osoba (9 měsíců) = průměr: (2 os. x 3 měsíce ) + (1 os. x 9 měsíců) = 15/ 12 = 1,25

Vlastníci jednotek mají povinnost bezodkladně výboru SVJ nebo správcovské firmě hlásit změny počtu osob. Více o povinnostech vlastníků v našem článku.

Před zpracováním vyúčtování se počet osob v bytech kontroluje se zástupcem domu.  

Sestava pro kontrolu počtu osob v bytech

Základní vysvětlivky 

Podrobnější upřesnění, jak se daná služba počítá, naleznete  v  článku na našem blogu.

 • 1
  Zálohy a platby
  Měsíčně platíte předepsané zálohy na služby (voda, teplo,atd), které máte vyčíslené na výpočtovém listu. Ve vyúčtování tyto předepsané zálohy vidíte ve sloupci „předepsaná záloha“. Oproti předepsaným zálohám je „skutečný náklad“. Rozdíl mezi tím je výsledek vyúčtování.
 • 2
  Teplo
  Náklady na teplo tvoří spotřeba tepla v daném bytě i domě. Jsou rozděleny na složku základní (30 % – 50 %) a zbytek tvoří spotřební složku.
 • 3
  Ohřev teplé užitkové vody (TUV)
  Náklad TUV vychází z částky, kterou fakturuje teplárenská firma. Tato celková částka se pak podobně jako u tepla rozpočítává mezi jednotlivé uživatele na základní a spotřební složku.
 • 4
  Voda
  Náklad tvoří spotřebovaná studená voda a také studená voda sloužící k ohřevu pro teplou vodu. Celková částka z dodavatelské faktury se rozpočítá jednotlivým uživatelům v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech studené i teplé vody v jednotlivých bytech.
 • 5
  STA
  Náklady na provoz společné televizní antény (náklady na drobné opravy STA nebo náklady na elektrickou energii pro provoz STA apod.) jsou zpravidla rozúčtovány poměrem na jednotlivé byty, pokud vlastníci nerozhodnou jinak.
 • 6
  Osvětlení
  Náklady na elektřinu společných prostor domu (osvětlení apod.) jsou rozúčtovány dle ročního průměru počtu osob v jednotlivých bytech, pokud vlastníci nerozhodnou jinak. Nákladem je částka, kterou fakturuje dodavatel elektrické energie.
 • 7
  Odpad
  Nákladem na odpad je celoroční součet dodavatelských faktur za odvoz odpadu. Náklad se rozpočítá podle ročního průměru osob v bytě.
 • 8
  Výtah
  Nákladem je souhrnná částka za rok, kterou si fakturují různí dodavatelé těchto služeb (provoz, opravy, servisní prohlídky a elektřina). Celková částka se pak rozpočítá dle ročního průměru osob v bytě. U výtahu se ale nemusí brát v úvahu osoby ve všech bytech, ale jen ty, které výtah používají.
 • 9
  Úklid
  Nákladem na úklid je částka, kterou si fakturuje firma zajišťující úklid společných prostor, popř. mzdové náklady na zaměstnance zajištujícího úklid. Roční náklad se rozpočítá na podle počtu jednotlivých bytů, pokud nebylo shromážděním odsouhlaseno jinak (např. podle počtu osob).
 • 10
  Vyúčtování a odečty
  Zahrnuje náklady na provedení odečtů měřidel (např. trubiček), náklady na výpočet spotřeby tepla a TUV, apod., kterou si fakturuje externí rozúčtovatel tepla. Tento náklad se rozdělí podle započitatelné podlahové plochy jednotky nebo podle podílu.
 • 11
  Ostatní
  Pokud si to vlastníci na shromáždění odsouhlasí lze do ročního vyúčtování služeb přenést i další služby např. pojištění domu, náklady na správu domu apod.

 Příloha 1 - rozúčtování tepla 

Přílohu obdržíte pouze, pokud máte centrální vytápění a rozúčtování tepla na jednotlivé byty propočítává externí firma - např. Techem, ISTA , VUSTE. Na tuto službu má váš dům vlastní smlouvu s tímto externím dodavatelem. My od nich propočítanou spotřebu pouze použijeme jako podklad.

Pokud čísla jejich propočtu souhlasí s číslem, které máte v našem protokolu u položky teplo obracejte se prosím v případě reklamací nebo podrobnějších dotazů přímo na dodavatele, kteří rozúčtování provádějí. Která čísla porovnat a kontakty na nejčastější dodavatele - viz. níže:

Protokol BYTOS

V označené položce se zobrazuje hodnota, kterou jsme obdrželi od vašeho dodavatele.
Označená položka musí být shodná s naší položkou "Teplo" ve sloupci "Skutečné náklady".
Označená položka musí být shodná s naší položkou "Teplo" ve sloupci "Skutečné náklady".
Označená položka musí být shodná s naší položkou "Teplo" ve sloupci "Skutečné náklady".
BONUS

Pokud propočet tepla a teplé vody zpracovává naše firma, je výpočet obsažený přímo v "Protokolu o vyúčtování služeb"  a v případě potřeby lze vše řešit přímo s námi, což je také jednou z výhod pokud naši službu využíváte.

Výkaz fondů - příloha 2

Výkaz fondů je zjednodušeně řešeno přehled o tom, kolik jste za daný rok do něj zaplatili a kolik a na co, z něj dům čerpal.

Výkaz fondů obdržíte pouze, pokud jste vlastníkem jednotky v SVJ a zároveň jste stejným vlastníkem bytu k 31.12. předchozího roku.  Výkaz fondů se nezpracovává u podílového spoluvlastnictví a bytových družstev. Jste-li však v podílovém spoluvlastnictví a založili jste spolek, výkaz fondů vám také zpracováváme.

Nejčastější položky ve výkazu fondů:

Opravy a údržba

Výdaje na opravy a údržbu v domě: nová fasáda, oprava výtahu, apod.

Revize

Výdaje vynaložené na revize elektro, plynu, komínů, apod.

Bankovní poplatky

Poplatky za vedení účtu, úvěru nebo zaslání výpisu.

Ostatní služby

kolky, poštovní služby, právní služby, apod.

Pojištění nemovitosti

Např. pojištění proti živelným pohromám nebo vandalismu, pojištění odpovědnosti.

Úroky

Úroky z běžného účtu i úvěru.

Správa

Náklady, vydané na správu domu (účetnictví, zpracování vyúčtování...).

Pojistné plnění

Příjem SVJ v případě, že řešíte pojistnou událost při likvidaci škody.

Předpis správa

Příjem - vlastníci hradí poplatky na správu domu zvlášť, aby nesnižovali tzv. fond oprav.

Jak reklamovat roční vyúčtování služeb?

Rádi s Vámi překontrolujeme zjištěné nesrovnalosti.

......ale potřebujeme Vaši pomoc

Připravte si prosím, s čím přesně nesouhlasíte. Argument, že loni jste měli přeplatek, popř. soused měl letos přeplatek, není dostatečným důvodem reklamaci řešit. Podrobnější informace o způsobu propočítávání jednotlivých služeb najdete na našem blogu v článku o "Ročním vyúčtování služeb s vysvětlivkami k jednotlivým položkám"

Jak mohl vzniknout nedoplatek bez chyby ve výpočtu?

Zdražení cen energií nebo služeb dodavatelů

Při vzniku nedoplatku prosím zvažte, zda nemohl vzniknout navýšením ceny služeb od jednotlivých dodavatelů. Základní porovnání může být srovnání celkového nákladu za dům loni a letos.

Nedostatečná výše záloh

Doporučujeme dle výsledků posledního ročního vyůčtování upravit výše záloh. Zkontrolujte prosím, zda jste v případě nedoplatku minulého roku aktualizovali výši záloh.

Větší spotřeba

Výše spotřeby může být ovlivněna mnoha faktory - třeba změnou počtu osob v bytě nebo některé ani nemůžete ovlivnit - např. studenou zimou. Jednoduše ověříte porovnáním výše odečtů oproti minulým rokům.

Chybnými měřidly

Pokud máte podezření, že měřidla nefungují správně, je možné nechat je přezkoušet. Cenu za přezkoušení platí majitel bytu a v případě zamítnutí reklamace je poplatek nevratný. Upozorňujeme na nutnost dodržovat životnost měřidel.

V mnoha případech zjištěných nesrovnalostí je to způsobeno nedostatečnou komunikací mezi majiteli bytů a vedením domu při přípravě podkladů - např. nesprávně provedených samoodečtů - pokud je číslo hodně odlišné od běžných nebo předchozích hodnot, většinou na tento omyl přijdeme, ale není to 100%.

Jak ověříme, kde se mohla stát chyba?

Studená voda + Teplá užitková voda (TUV) + Teplo

V případě, že jste zjistili nesrovnaslost mezi podepsaným odečtem a účtovanou částkou, zašlete prosím autorizovanou kopii odečtu, popř. nám zašlete dotaz na jeho výši v případě, že ho nemáte u sebe.

Odpad, výtah, STA, osvětlení, komíny

Tyto celoroční náklady jsou dle dodavatelských faktur autorizovány zástupci domu, což vám rádi předložíme. Pokud budete mít zájem přijďte k nám do kanceláře a my vám ukážeme dodavatelské faktury za tyto služby, abyste si je mohli zkontrolovat - více na našem blogu v článku "Nahlížení do dokumentů SVJ".

Počet osob

Pokud nesouhlasíte s vypočteným ročním průměrem osob v bytě, je potřeba doložit kdy a komu jste oznamovali aktuální počet osob, jak vám ukládá platný zákon - více na našem blogu o "Povinnostech vlastníků bytů". Před zpracováním vyúčtování se navíc počet osob v bytech kontroluje i se zástupcem domu (člen výboru nebo předseda).

Výše zaplacených záloh

V případě, že výše záloh nesouhlasí s částkou, kterou jste odeslali na účet domu, zašlete váš přehled plateb, abychom mohli zjistit, kde vznikla nesrovnalost. Při řešení konkrétní chybné platbu bude nutné zaslat kopii platby z banky, popř. příjmový doklad.

Kdo může reklamaci podávat?

Vše v souvislosti s ročním vyúčtováním řešíme pouze s vlastníky bytů. Není možné to řešit s nájemníky bytu, protože neznáme jakým způsobem mají dohodnuté smluvní podmínky pronájmu mezi sebou. Pokud nájemník dorazí společně s vlastníkem bytu, lze samozřejmě vše vysvětlit současně oběma stranám. 

 Rádi s Vámi vše projdeme a objasníme. Pouze v případě, že máte vlastní smlouvu s externím dodavatelem na rozúčtování tepla a čísla jejich propočtu souhlasí s číslem, které máte v našem protokolu u položky teplo, obracejte se prosím v případě reklamací nebo podrobnějších dotazů přímo na dodavatele, kteří rozúčtování provádějí - viz. odkaz výše  "Příloha 1 - rozúčtování tepla" 

Co by měla reklamace obsahovat?

 • 1
  Vlastníka bytu
  Jméno a příjmení
 • 2
  Adresa nemovitosti
  Včetně čísla bytu
 • 3
  Popis zjištěné nesrovnalosti
  Nejlépe společně s podklady, které nedostatky doloží.
 • 4
  Kontakt na Vás
  Optimálně mobilní telefon a e-mail

Jak se s námi spojit?

V případě, že potřebujete vyúčtování jen vysvětlit nebo zkontrolovat položky (např. počet osob, odečty vodoměrů), kontaktujte nás prostřednictvím emailu, telefonicky nebo osobně. Pokud chcete podat oficiální reklamaci, pošlete ji prosím písemně, ideálně doporučeným dopisem, v zákonné 30 denní reklamační lhůtě se všemi podklady.

Uhrazení přeplatků a nedoplatků

Přeplatky i nedoplatky jsou splatné nejpozději do                  4 měsíců od převzetí vyúčtování.

 • Přeplatek
  Přeplatek z vyúčtování služeb je ve většině případů zasílán na váš bankovní účet. Číslo účtu je uvedené na vyúčtování, prosíme o jeho kontrolu a případné písemné nahlášení změny.
 • Nedoplatek
  Většinou se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet domu. Číslo účtu, včetně variabilního symbolu je uvedeno na vyúčtování.

Nastavení předpisu plateb na další rok

Včasným navýšením záloh snížíte riziko nedoplatků

Na základě výsledků  ročního vyúčtování doporučujeme upravit výši plateb na další rok.

 • Přeplatek
  Při přeplatku automaticky nesnižujeme výši plateb na další rok. Snížení je vhodné pouze v případě výrazného přeplatku optimálně za 2 předchozí roky.
 • Nedoplatek
  Při vzniku nedoplatku doporučujeme zvýšení záloh za služby na další rok tak, aby eventuální nedoplatky byly minimální.

 V případě zájmu nám zašlete žádost o změnu výše záloh na "Výpočtovém listu".

Časté dotazy ohledně ročního vyúčtování služeb

Proč platím i za období, kdy jsem v bytě nebydlel?

Pro výpočet služeb je vždy minimální počet osob v bytě jeden i v případě, že je byt prázdný.

Sdělujete výsledky ročního vyúčtování služeb nájemníkům?

Tyto výsledky sdělujeme pouze vlastníkům bytů, kteří vše projednají se svými nájemníky.

Proč platím teplo a ohřev teplé vody i v případě, že ji nespotřebovávám?

Na základě platných vyhlášek pro roční vyúčtování se výpočet skládá ze základní a spotřební složky. Základní složka se účtuje vždy dle započitatelné plochy bytu a spotřební vychází ze stavu na měřidlech.

Proč mám jinou cenu za m3 vody než je od SČVK?

Cena m3 se propočítává na základě fakturace vodáren dle naměřených hodnot centrálního vodoměru u paty domu. Ta nemusí odpovídat součtu hodnot naměřených v bytech a proto se zde provádí korekce ceny vody. Je velice důležité, aby všechny vodoměry v domě neměli propadlou životnost. Je třeba je měnit vždy po 5 letech tak, jak stanoví vyhláška č. 285/2011 Sb.

Mohu použít přeplatek z vyúčtování na budoucí platby?

Ano, můžete, ale je potřeba nás o tom předem písemně informovat.

Snižujete při přeplatku automaticky novou výši záloh?

Při přeplatku automaticky nesnižujeme výši plateb na další rok.

Jak funguje přezkoušení funkčnosti měřidel?

Majitel bytu si zažádá o přezkoumání u dodavatele. Cenu cca 1.800,- Kč za jedno měřidlo platí majitel bytu. V případě zamítnutí reklamace je poplatek nevratný. Obvyklá doba vyřízení bývá 30 dní.

Je možné dodatečně rozporovat výši autorizované hodnoty odečtu?

Pokud číslo ve vyúčtování souhlasí s vámi podepsaným číslem výše odečtu, není možné zpětně nic vyřešit.

Stále si nejste jisti vším, co obsahuje roční vyúčtování služeb?