Člen výboru SVJ jako řádný hospodář

18.10. 2021BYTOS.CZ Louny3792x

Věděli jste, že člen výboru nebo předseda SVJ musí vykonávat svojí funkci s péčí řádného hospodáře? Co z toho plyne a jsou s tím spojena nějaká rizika?

Řádný hospodář

Dle § 159 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, se jako předseda SVJ nebo člen výboru zavazujete k tomu, že budete svoji funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou, pečlivostí a potřebnými znalostmi. Zjednodušeně řečeno se o SVJ máte starat jako o vlastní majetek a neměli byste ho poškodit. Nesete zodpovědnost za to, že bude vše v pořádku.

Zodpovědnosti se nezbavíte ani tehdy, pokud nerozumíte účetnictví, revizím nebo vymáhání pohledávek. Má se za to, že  pokud jste funkci i přesto přijali, jednali jste nedbale. Nedostatek znalostí nebo zkušeností nehraje roli.

Povinnosti člena výboru nebo předsedy SVJ

Odpovědnost člena výboru nebo předsedy SVJ je široká. Nezapomínejte, že jako řádný hospodář ručíte za škodu, kterou způsobíte porušením svých povinností (viz citace § 159 NOZ) a proto se podíváme na několik příkladů toho, co byste si měli ohlídat nebo čeho se vyvarovat. 

Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Pozor na dlužníky SVJ

Jako řádný hospodář musíte hlídat platby od vlastníků a případné dlužníky včas urgovat a vymáhat. Jednejte včas, aby se dluh nepromlčel a neuplynula promlčecí lhůta, která je  3 roky. Potom už byste pro SVJ nic nezískali. Doporučujeme si tedy každý měsíc kontrolovat úhrady od jednotlivých vlastníků.

Kromě úhrad od vlastníků si hlídejte i pohledávky od dalších povinných osob, jako je např. nájem za pronájem reklamní plochy, antén nebo nájem nebytových prostor. I v těchto případech nenechte dluh promlčet. 

Jako správcovská firma poskytujeme naším klientům měsíční přehledy, jedním z nich je i stav dlužníků. 

Hlídejte exekuce a insolvenční řízení

V souvislosti s dlužníky si ohlídejte, zda není v exekuci nebo insolvenčním řízení. Exekucí se uspokojuje pohledávka jednoho věřitele, v insolvenčním řízení se uspokojuje pohledávka vícero věřitelů. Pokud zjistíte, že dlužník je v exekučním nebo insolvenčím řízení, musíte pohledávku přihlásit, abyste byli při vymáhání úspěšní. Dobrou zprávou je, že SVJ mají tzv. přednostní právo, což znamená garanci, že SVJ získá desetinu výtěžku z prodeje jednotky (viz § 337c odstavec 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Pokud jste naším klientem a máte s námi uzavřenou Premium smlouvu, tak Vám exekuce a insolvence hlídáme každý měsíc my.

Aktualizujte pojistné smlouvy

Máte pojistnou smlouvu na dům už několik let? Občas si zkontrolujte, jaké je tam sjednané plnění pro případ škody a zvažte, zda je dostačující, obzvlášť v dnešní době, kdy se ceny nemovitostí díky inflaci zvyšují.  Pokud sjednané plnění  vzniklou škodu nepokrylo a SVJ by neslo zbytek na své náklady, mohli by ostatní vlastníci požadovat, abyste to SVJ dorovnali ze svých prostředků.

Smlouvy s dodavateli

Jestliže Vaše SVJ uzavírá smlouvy s dodavateli např. o dodávkách stavebních prací během revitalizace, o pronájmech, provedení větších oprav apod., doporučujeme jejich znění konzultovat s odborníky. Předejdete tak i případné škodě, která by mohla vzniknout SVJ třeba i díky Vaší neznalosti.  Kromě konzultace s právníkem doporučujeme shlédnout stanovy a zkontrolovat limit, do kterého může statutární orgán SVJ samostatně řešit opravy. Výše tohoto limitu se v jednotlivých domech liší, proto si dejte pozor, abyste nepřekročili své pravomoce. V neposlední řadě doporučujeme nechat si smlouvy schválit na shromáždění vlastníků

Pojištění pro členy výboru nebo předsedu SVJ

Naštěstí můžete využít pojištění, které dnes již celkem běžně pojišťovny nabízí. Jedná se o  pojištění pro členy statutárních orgánů nebo bytových družstev, které kryje škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce. Souhrn toho, co konkrétně pojištění zahrnuje, se řídí nabídkou a podmínkami konkrétní pojišťovny. Protože se nejedná o vysoké částky, určitě uzavření tohoto pojištění doporučujeme, i pro klidnější výkon funkce člena SVJ. 

I když funkce člena výboru nebo předsedy SVJ s sebou nese odpovědnost, nemusíte se výkonu této funkce obávat. S většinou povinností Vám pomůže správcovská firma. 

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.