Nahlížení do dokumentů SVJ

5.5. 2021 (Aktualizováno: 7.5. 2021)BYTOS.CZ Louny3103x

Jako člen výboru se v praxi můžete setkat s požadavky vlastníků do nahlížení nebo pořízení kopií různých dokumentů SVJ.

Co může vlastník jednotky požadovat a co už je nad rámec povinností výboru?

Zákonná úprava

Úpravu práv členů (vlastníků) SVJ řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon). Konkrétně v ustanovení § 1179 je výslovně uvedeno právo vlastníka jednotky seznámit se s tím, jak osoba odpovědná za správu (tj. výbor nebo předseda SVJ)  hospodaří a jak spravuje dům a pozemek.  Každý vlastník jednotky má tedy právo být informován o tom, jak si výbor nebo předseda SVJ vede a  jak nakládá s prostředky SVJ.  

Právo nahlížet do dokumentů SVJ

Proto má zároveň i právo nahlížet do dokumentů SVJ. Statutární orgán SVJ musí zpřístupnit vlastníku jednotky na základě jeho žádosti účetní doklady jako jsou například faktury, bankovní výpisy nebo pokladní doklady a dále musí zpřístupnit účetní knihy, účetní závěrky, ale i uzavřené smlouvy nebo zápisy ze schůze shromáždění.

Pořízení kopií

Kromě práva nahlížení do dokumentů SVJ zákon opravňuje vlastníka jednotky pořizovat si na vlastní náklady kopie, výpisy nebo opisy. Povinností výboru nebo předsedy není tedy kopie obstarat ani hradit náklady s tím spojené.  Občas vlastníci požadují, aby jim statutární orgán automaticky rozesílal zápisy ze schůze shromáždění. To ale není jeho povinnost, statutární orgán musí umožnit nahlédnout do zápisu, nikoli jej všem rozesílat.

 

Zákon nestanoví bližší podmínky, za kterých lze do dokumentů nahlížet. Například neuvádí lhůtu, ve které se musí žádosti vlastníka vyhovět. To lze řešit úpravou ve stanovách. Ohledně místa nahlížení lze vlastníka odkázat na správcovskou firmu, kde jsou uloženy účetní i ostatní doklady.

Pokud jste naším klientem, můžete po předchozí domluvě, přijít do kanceláře a dokumenty SVJ prostudovat. Nemůžete si dokumenty odnést, ale můžete si pořídit kopii apod.

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.